- Khi phản hồi, sinh viên vui lòng ghi rõ thông tin cần phản hồi.
- Các ô có đánh dấu (*) sinh viên phải nhập thông tin. - Vui lòng nhập đúng mã sinh viên để Trung tâm có thể kiểm tra phản hồi của bạn.
 
Mã số SV (*)
Họ tên
Tiêu đề (*)
Loại phản hồi (*)
Nội dung phản hồi (*)
Mã bảo vệ (*)