Dịch vụ sinh viên phiên bản 1.0
(Phiên bản hiện hành)

(Phiên bản mới - thử nghiệm)
(Trường hợp SV thấy dữ liệu không chính xác vui lòng xem lại ở phiên bản hiện hành và phản hồi cho TTQLHTTT để TTQLHTTT xem xét và chỉnh sửa)

Trung tâm QLHTTT - Trường Đại học Mở Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39300210 - 102 hoặc 555